logo
hdr_img

สวนในโลกใบเล็กการจัดสวนคือการจำลองภาพความสวยงามของธรรมชาติมาไว้ในตำแหน่ง
ที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก เพื่อสร้างความสุข ความสงบ ความสดชื่นให้กับชีวิต

การจัดตกแต่งบริเวณอาคารบ้านเรือน หรือสถานที่ราชการ
เพื่อให้เกิดความร่มรื่น สวยงามและเกิดประโยชน์ต่อการใช้สอย

เรียกว่า การจัดสวน

 

การจัดสวนในภาชนะโปร่งใสที่มีขนาดเล็กประเภทแก้วใส มองเห็นลวดลาย ภายในแก้วอย่างชัดเจน เรียกว่าการจัดสวนแก้ว (Terrarium) การจัดสวนในภาชนะที่จัดในภาชนะทีบแสงก้นตื้น ปากกว้างเรียกการจัดสวนถาด (Tray Landscape หรือ Dish garden)

 

    การจัดสวนในภาชนะ เป็นการจำลองธรรมชาติลงในภาชนะ
ขนาดเล็ก โดยอาศัยองค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบและหลักการ
ออกแบบจัดสวน ทำให้การสอน เรื่อง การจัดสวนในภาชนะเป็นเรื่อง
ค่อนข้างยาการสร้างชุดกิจกรรมชุดนี้ขึ้นมาจึงเป็นการช่วยให้ นักเรียนเรียนรู้และลงมือฝึกฝนด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น

 

รายละเอียดกิจกรรม

คำชี้แจงในการใช้

 

 


ทดสอบก่อนเรียน

 

 

gal_03
ชุดที่ 1
สวนในโลกใบเล็ก


 

gal_04
ชุดที่ 2
เรียนรู้ก่อนลงมือ

 

 

gal_05

ชุดที่ 3
ทรายสีในแก้วใส

 

 

gal_06
ชุดที่ 4
สวนสวยในขวดใส

 

 

gal_07
ชุดที่ 5
ย่อส่วนสวนชื้น

 

 

gal_08
ชุดที่ 6
ทะเลทรายในถาดเล็ก

 

 

 


ทดสอบหลังเรียน

 

 

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

สำหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ....รายละเอียด

ชุดกิจกรรมชุมนุม
ทรายสีในแก้วใส
(PDF)

 

คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม

แบบทดสอบก่อนเรียน

ชุดที่ 1 สวนในโลกใบเล็ก

ชุดที่ 2 เรียนรู้ก่อนลงมือ

ชุดที่ 3 ทรายสีในแก้วใส

ชุดที่ 4 สวนสวยในขวดใส

ชุดที่ 5 ย่อส่วนสวนชื้น

ชุดที่ 6 ทะเลทรายในถาดเล็ก
แบบทดสอบหลังเรียน
รายงานการใช้ชุดกิจกรรม

ความคิดสร้างสรรค์
pic_01

ความคิดสร้างสรรค์  หมายถึง กระบวนการทางปัญญาระดับสูง ที่ใช้กระบวนการทางความคิด
หลาย ๆ อย่างมารวมกัน

read more

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
pic_02

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้

ผู้เรียนพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ

read more

ชุมนุมทรายสีในแก้วใส
pic_03

กิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส เกิดจากนักเรียนที่มีความสนใจ
การจัดสวนในภาชนะ

read more